Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Backaheden Fastighets AB

Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org.nr. 559263-8240, kallas härmed till årsstämma den 4 april 2023 klockan 14:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

  • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 mars 2023,
  • Dels senast den 29 mars 2023 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Backaheden Fastighets AB, Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 27 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 29 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.backaheden.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden om anmälan härom sker enligt vad som är beskrivet i kallelsen.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 210 000 aktier, motsvarande 3 210 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen

av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, och om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.backaheden.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut:

a)om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna;

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelse och revisorer.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 (b))

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 275 520 876 kr utdela ett belopp om totalt 5 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 16 050 000. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,25 kr per aktie, eller totalt 4 012 500 kr. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 april 2023, 30 juni 2023, 29 september 2023 respektive 29 december 2023.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

  • Advokat Erik Borgblad föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
  • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kr, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de fyra övriga ledamöterna (ärende 9).
  • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
  • Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).
  • Föreslås omval av Tomas Georgiadis, Daniel Hofmann, Christer Sundin, samt nyval av Erik Borgblad till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Klinterhäll har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Tomas Georgiadis som styrelsens ordförande (ärende 10).
  • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Nedan följer en kort presentation av Erik Borgblad:

Erik Borgblad

Född 1981

Utbildning: Jur. kand. från Uppsala Universitet

Nuvarande roll: Advokat och partner på Born Advokater.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), Styrelseordförande i Nischer Properties AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Erik har varit verksam som advokat sedan 2011, specialiserad inom M&A med särskild inriktning mot fastighetsbranschen.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (ärende 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.backaheden.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2023

BACKAHEDEN FASTIGHETS AB Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, telefon: +46 (0) 8 402 5105,

[email protected]

Johan Åskogh, VD, telefon: +46 (0) 8 402 5391,

[email protected]

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se.

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 84 % av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland, Kungsbacka Kommun och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan 2 februari 2021.

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.