Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Backaheden Fastighets AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska förvalta fast och lös egendom eller förvalta bolag som direkt eller indirekt äger fast eller lös egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

§ 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst7 ledamöter utan suppleanter.

§ 6 Revisorer
Bolaget ska ha 1 revisor utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 8 Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan
framställning av aktieboken avseende förhållandena sex vardagar före stämman, dels göra
anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden
vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i
första meningen i denna paragraf.

§ 9 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.