Pressmeddelanden

Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari - mars 2022

Perioden januari - mars 2022

  • Hyresintäkter inklusive serviceintäkter, uppgick till 11 265 (10 159) tkr
  • Driftnettot uppgick till 8 659 (7 901) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 76,86 (77,77) procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 270 (4 212) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 19 201 (4 064) tkr motsvarande 5,981 (1,27) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 633 (-32 881) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 884 000 (768 969) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,30 (2,64) och belåningsgraden till 51,92 (59,69) procent
  • NRV (Net Reinvestment Value) uppgick till 131,61 (106,42) kr per aktie

Påverkas av den positiva orealiserade värdeförändringen på räntederivat om 14 474 tkr efter skatt, exklusive värdeförändringen uppgår resultat efter skatt per aktie till 1,47.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Backaheden Fastighets AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022.

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 83% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.